مسکونی- هیرکان 3 (سیمرغ) کرج

پروژه برج مسکونی تجاری هیرکان ۳ واقع در  کرج- عظیمیه – بلوک A زیربنای کل ۵۳ هزار مترمربع