مسکونی- هیرکان 2

پروژه مسکونی سرخرود واقع در مازندران سرخرود، کارفرما: شرکت تعاونی بازنشستگان راه و شهرسازی ، تعداد طبقات :25 زیربنا : 4۵ هزار مترمربع

عکس هایی از شروع پروژه و مراحل پیشرفت تا امروز