سامانه پاتمک

اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

با سلام

موضوع: در خصوص پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سامانه پاتمک

احتراماً به استحضار می رساند پیرو نامه شماره 12370/2200/1401/ص مورخ 1401/04/05 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سامانه پاتمک به نشانی https://patmak.mrud.ir امکان پذیر می باشد.

با تقدیم احترام

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران